و من ماندم و زمستان در حال پس نشینی.

من ماندم و خیابانهای غروب.

من ماندم با یک کتاب باز.

با هزار خیال روشن و فکر ناماندگار

سرپنجه ناسور و مشقهای نیمه تمام

 

دفتر بی پایان نت را همان بالا رها می کنم

روز دیگری به پایان رسیده است.

/ 1 نظر / 16 بازدید
ن

و هیچ امروزی ماندنی نیست[گل]