آدم عاقل احتمالا کسی است که پولش توی جيب خودش است نه توی شکم کارمندان الکترونيکی بانکها، که به سادگی توی چشمهايت نگاه می کنند و می گويند پولت را نداريم بدهيم. و حتی بد و بيراه هم حاليشان نمی شود.. زياد هم حرف بزنی صفر و يک تحويلت می دهند!  خلاصه فقط برای ۵۰ هزار تومان، ۷ خودپرداز (ATM) را در کمتر از يک ساعت سر زدن عالمی دارد..

/ 0 نظر / 7 بازدید