بودن ما همان بهتر که در خاطرات فیلتر شده.

در عکسها که همیشه انعکاس بهترینند.

در همان خنده های منجمد شده. همان لحظه های گذرای خوشبختی.

/ 1 نظر / 24 بازدید
bolur

بـودن بـه تـماشـا سـوگند، و به آغـاز كـلام، و به پـرواز كـبوتر از ذهـن، واژه ای در قـفـس اسـتـــــــــ