همینجوری آدم دلش میخواهد سرش را به دیوار بکوبد.

هیچ فایده ای هم ندارد.

یک چیزهایی را باید حل کرد.

تا تغییر را راه ندهی نمیفهمی به درد تو میخورد یا نه.

کلنجار رفتن بی فایده است. باید به دل ماجرا زد.

این ترس کثیف را هم باید انداختش آنطرف.

/ 0 نظر / 16 بازدید