ای مثل من در خود اسیر

هر صدایی سکوت است و کوچه ها بن بست.

هیچ نشانی از آینده نیست و فال هم ممنوع است. حتی چینی، چه برسد به قهوه.

و شاید حتی عشق صدای فاصله ها نیست ١

روزگار آنقدر ها تلخ نیست و تلخکامی از ماست و بر ماست.

روزگار، غریب نیست نازنین. ٢

بیا و در آینه ای که از شرم بر آن چین افتاده، لحظه ای ما را ببین. از شرم آن صد چهره ها.. ٣

 

_____________________________

١.کمی استفاده از کلمات شعر سهراب - ٢.کمی استفاده از کلمات شعر شاملو - ٣.کمی استفاده از کلمات ترانه نازنین که داریوش خواند

/ 0 نظر / 14 بازدید