تگرگ

دیشب تگرگ سختی بارید.
تگرگ سخت فندقی!
تمام برگهای نورس قتل عام شدند.
و زمین بوی خونشان را گرفت.
صبح من از میان تل جنازه هاشان در گوشه گوشه پیاده رو به خیابان آمدم.
نزدیک بود با بویشان مست شوم.
اما هزار افسوس مانع شد.

/ 0 نظر / 11 بازدید