میخواهم همینطور هی ننویسم. و این کار را برای اعتراض انجام دهم!

اعتراض به اینکه من دل و دماغ چیزی نوشتن را ندارم!

/ 2 نظر / 12 بازدید
هیچکس

الان که وقت قهر نیست.قهر رو بذار برای یک هفته دیگر که همه چی آروم شد.زمانی می رسد که همه کتک خورده ها پشیمون میشوند.اما الان آن زمان نیست....

دختر و پسرا

سلام پلهوون با ننوشتن کاری پیش نمی رود کار با نوشتن هست که جلو می رود شما ننویسی فضا برای نوشتن دشمنت باز کرده ای