پست های ارسال شده در مهر سال 1383

درباره تغيير نام وبلاگها به ’امروز‘ در روز دوشنبه: فارسی: http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2004/09/040920_h_emrooz.shtml http://www.webnevesht.com/weblog/?id=-430389813 انگليسی: http://ojr.org/ojr/glaser/1095807595.php
/ 0 نظر / 9 بازدید