پست های ارسال شده در اسفند سال 1381

رهايی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزا و مرگ... چشمان گريان، تسليتها و همدرديها... صدای گريه زنان. صدای طنين زمخت نوحه خوان گوش را می آزارد.چهره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید