هوای ابری روز چهاردهم

درخشش آفتاب از پشت ابر، زيباست.

هوای ابری يعنی سقف کوتاه آسمان. يعنی آرامش. نويد باران.

باران اشک آسمان است (و شايد اشک خداوند).

اشک است كه می شويد و تسلی می دهد.

***

ارتعاش سايه و آفتاب، چشمها بيدار می کند.

بهار مثل صبح زود است، پس از شامگاهی سرد. تپشی است که آغاز شده است و نسيمی است که از برگهای نورس درختان می وزد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ندا

خوب نبوددددددددد.