دوباره نوشتن. همیشه در لحظه ای که یک چیزی یک جای روان آدم ورم می کند. همین لحظه هاست که هیچ یادش نمی کنم.

خسته ام. با این که می دانم خیلی آسان است.

گاهی پر دلهره. با اینکه می دانستم همه چیز یک اشاره است. آهنگی که بد یا خوب٬ تمام میشود.

چرا امشب می نویسم؟ چون هوس کردم؟ یا چون نزدیک بود سر مرد جوان خانواده فریاد بکشم.. که کشیدم. یک و نیم جمله را.

داستان؟ کهنه شده! مرد جوان هنوز با همسرش match نشده. جوانند حالا. وقت بسیار است.

مرا بگو که نزدیک بود آبروی سالهای سالم را به پای جوانها بریزم!

.....

روز عجیبی است. سرد٬ پیاده روی طولانی٬ آفتاب؛ پنجشنبه ای بیش نبود.

با این آدم های «در حال خرید تا شب عید»...

چشم هایم خسته است. چرا امشب ..؟ نمیدانم..

/ 1 نظر / 6 بازدید
رويا

هميشه می ترسم ...