امروز

سکوت
تنها گاهی وقتها بعضی چیزها می خواهد رنگ پوچی بگیرد.
دلم می خواست زندگی همینجا مکثی می کرد.
دلم می خواست یک لحظه همه چیز از نو شروع می شد.
باز همان اتفاق همیشگی افتاد. همان تشنگی طبیعت در میانه روز و کار و میانه پشته وظایف مبهم و زندگی نامعلوم و غم احمقانه فردا.
طبیعت یعنی رود پاک جاری، پای در آب، سکوت با صدای پرنده، نم باران..

/ 1 نظر / 11 بازدید