هنوز

همه چیز دارد رنگ و معنایی تازه میابد انگار که در جهانی دیگر متولد شده باشی. با قواعد دیگر. با رنگهای دیگر. با قوانین دیگر.
شادی پررنگتر
مرزها محدودتر.
هنوز بهانه کم نیست برای بهتر شدن.
هنوز راه برای شاد بودن هست.
برای بودن دلیل هست.

/ 0 نظر / 14 بازدید