سرگرمی

جذاب ترين برنامه تلويزيون، تيزر های تبليغاتی است. تيزرهای مربوط به رب و سس و... و خصوصا مربوط به آدميزاد؛ البته نه آنقدر کلی که بگويم آدميزاد، بلکه خيلی جزئی و خاص.

خنده ام می گيرد...؛ تا روزنامه فروشی می روم.

همين طور که می روم، دچار تهوع می شوم.

تا به آن روزنامه فروشی برسم، تقريبا روی زانو خم شده ام.

روزنامه ها را که ببينم، ديگر روی پا نيستم...

نمی دانم اين از ضعف است يا از بيماری.

/ 1 نظر / 6 بازدید
khoshmazeh

هميشه يه شکلات تو جيبت بذار اينجور وقتا به کارت مياد:)