صدای تو

لحظه های هست در گفتگوی تو. لحظه هایی وقت شنیدن صدای تو و همان صدای تو کافی است تا رویین تن شوم.
روزهای عجیبی است و هیچ دریچه ای به روی فردا نیست.
همه چیز در پیله ای اتفاق میفتد.
در گفتگوی تو شوق رها شدن و پریدن زاده می شود.
تنها در گفتگوی تو موج عقب می نشیند
تنها در گفتگوی تو پرواز ماندنی می شود
و معما را تو گره گشایی خواهی کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید