ابر و آفتاب

چیزی شبیه زیبایی آفتاب هوای ابری نیست.
مثل حالا طوری که آفتاب با زحمت از ابر می گذرد
آفتابی که چشم را جور دیگری می زند
مثل آسمان مردد صبح در روزهای اول سال بین بارش و تابیدن.
رویا زیر همین آفتاب خودش را کش می دهد و نیمخیز می شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید