زندگی

تا کجا را نمیدانم

تا کی را نمیدانم

همه عمر در سفر خلاصه می شود

زندگی با دادن و پس گرفتنهای پیاپی اش، با همه آنچه از پیش بینی اش ناتوانی، آزمونهای سختی را رقم میزند.

تو روی امواج در زورق کوچکت ادامه میدهی یا غرق می شوی و پایین میروی.

اما از من اگر بپرسی میگویم روز خوشی است آخرین روز سفر.

/ 1 نظر / 10 بازدید
شاپرک

خستگی به تنت نباشه آره. اما اگر خسته و بی هدف و بی انگیزه و بی ثمر باشی اونوقت روز آخر برات فاجعه است