سلام غریب آسمان را در یک روز گرم بشنو.
هیچکس گمان نمی کند که همه چیز اینطور ساده باشد.
روزی که پدر کهنسال خوش قامت سرخرو مرا همچون کودکی در آغوش بنوازد
آماده عبور از فاصله خواهم بود.

/ 1 نظر / 12 بازدید
....

امروز انگار اولین روز از سی و چند روز گذشتست, امروز انگار ریسمانی رو که تو این مدت نگهم داشته بود, گم کردم.