دوشنبه امروز می شويم

پيشنهاد آقای حسين درخشان برای اعتراض به سانسور بی قائده اينترنت در ايران:

http://editormyself.com/archives/2004/09/040916_012138.shtml

مطلب آقای مسعود بهنود در اين مورد:

http://behnoudonline.com/2004/09/040917_003170.shtml

 

/ 2 نظر / 6 بازدید