باید کاری صورت داد

انگار باید همه چیز را رها کنم تا کاری صورت داده باشم.

انگار باید بپذیرم که دنیا و آدمها و حتما مرگ، چه از دست دادن و چه بدست آوردن در زندگی، در کنترل من نیست.

انگار باید تمرین کنم که سعی در کنترل هیچ چیز جز خودم نداشته باشم.

باید رها کنم تا کاری کرده باشم.

/ 3 نظر / 15 بازدید
محمد

زیاد خوشحال نشدم که فعالیتت اینجا زیاد شده... [گل]

نيما

[لبخند] اصل منظورت رو نگرفتم.