آسمون ريسمون

 
» شب بود :: ٥ آبان ۱۳٩٤
» در خیابان ایکس :: ٢٠ امرداد ۱۳٩٤
» چند روز قبل از عید :: ٥ فروردین ۱۳٩٤
» ٢٠ بهمن ۱۳٩۳ :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
» عطر توتون سوخته :: ۱۱ دی ۱۳٩۳
» ٩ آذر ۱۳٩۳ :: ٩ آذر ۱۳٩۳
» ۱۸ آبان ۱۳٩۳ :: ۱۸ آبان ۱۳٩۳
» خانه :: ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» پیپت را پیدا کن :: ٢۳ امرداد ۱۳٩۳
» آنچه گذشت به روایت برنامه یادداشت موبایلم :: ٧ تیر ۱۳٩۳
» ۱۳ فروردین ۱۳٩۳ :: ۱۳ فروردین ۱۳٩۳
» زمستان است :: ٢ آذر ۱۳٩٢
» ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: ٥ شهریور ۱۳٩٢
» ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: ۱ امرداد ۱۳٩٢
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ۱۳ فروردین ۱۳٩٢ :: ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» قهوه :: ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: ٧ بهمن ۱۳٩۱
» ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: ٥ بهمن ۱۳٩۱
» زمان(یادداشتهای ویرایش نشده1) :: ۱ بهمن ۱۳٩۱
» ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» هنوز :: ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» پرنده :: ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» عکس :: ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» خاطرات :: ٢ امرداد ۱۳٩۱
» ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» وقتی که بچه بودم :: ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» عکس فوری :: ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» ٩ خرداد ۱۳٩۱ :: ٩ خرداد ۱۳٩۱
» ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هوای ابری :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱۳ اسفند ۱۳٩٠ :: ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» شاید بعضی نوشته ها بهتر که همانجا که هستند بمانند... :: ٧ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٦ دی ۱۳٩٠ :: ۱٦ دی ۱۳٩٠
» ۱٥ دی ۱۳٩٠ :: ۱٥ دی ۱۳٩٠
» در مترو در سفر هر روزه من در زیر زمین :: ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» شب :: ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» ۱ آذر ۱۳٩٠ :: ۱ آذر ۱۳٩٠
» خندقهای اندوه :: ٩ آبان ۱۳٩٠
» هفته خاکستری :: ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» ٢٧ مهر ۱۳٩٠ :: ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» ٢٠ مهر ۱۳٩٠ :: ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» ۳۱ شهریور ۱۳٩٠ :: ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ :: ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» باران :: ٧ شهریور ۱۳٩٠
» ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: ۱ شهریور ۱۳٩٠
» ٢۳ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» ٢۳ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
» اتاق آبی :: ۳ امرداد ۱۳٩٠
» ٢٩ تیر ۱۳٩٠ :: ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» ٢٥ تیر ۱۳٩٠ :: ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» ٢٠ تیر ۱۳٩٠ :: ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» ۱٤ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» بودن :: ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» ٤ تیر ۱۳٩٠ :: ٤ تیر ۱۳٩٠
» ۱ تیر ۱۳٩٠ :: ۱ تیر ۱۳٩٠
» ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ :: ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» ۱٦ خرداد ۱۳٩٠ :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» ٩ خرداد ۱۳٩٠ :: ٩ خرداد ۱۳٩٠
» ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: ٧ خرداد ۱۳٩٠
» ۳ خرداد ۱۳٩٠ :: ۳ خرداد ۱۳٩٠
» شب :: ٢ خرداد ۱۳٩٠
» آپارتمان شماره 17 :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یک دنیا نوازش :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بگو :: ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: ٩ فروردین ۱۳٩٠
» ٢٩ بهمن ۱۳۸٩ :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: ٦ بهمن ۱۳۸٩
» ٢٥ دی ۱۳۸٩ :: ٢٥ دی ۱۳۸٩
» ٢٠ دی ۱۳۸٩ :: ٢٠ دی ۱۳۸٩
» رها :: ۸ دی ۱۳۸٩
» آرزوی تو :: ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» روزهای شلوغ :: ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» پاییز عقیم :: ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» پاییز :: ٩ آبان ۱۳۸٩
» خواب و بیداری :: ۳ آبان ۱۳۸٩
» آوار :: ٢۱ مهر ۱۳۸٩
» خاموشی پنجره ها :: ٧ مهر ۱۳۸٩
» صدای پاییز :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» خونه کجاست :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
» چاله ذهن :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» وقت :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» روز شرجی تنها :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» تماشای پیراهنی که به تن میسوزد :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» تلخ و سرخ :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» بر ساحل خشکیده :: ٦ امرداد ۱۳۸٩
» خوابهای طلایی :: ۳ امرداد ۱۳۸٩
» در من غم بیهودگیها میزند موج ... :: ٢ امرداد ۱۳۸٩
» دریا :: ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» ۱٤ تیر ۱۳۸٩ :: ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» ٩ تیر ۱۳۸٩ :: ٩ تیر ۱۳۸٩
» صدای تو :: ٩ تیر ۱۳۸٩
» روز :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» دقیقه های مانده به نیمه شب :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» روزها :: ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» کودکی :: ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» شعر :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» گل گلدون :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» خیام :: ٦ خرداد ۱۳۸٩
» آخر فراموشی :: ۳ خرداد ۱۳۸٩
» باران که می بارد جمعه دلتنگ نیست (چه برسد به پنج شنبه) :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گردگیری :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خواب در بیداری :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» باران غروب :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یک روز :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» زمزمه :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تو در خانه ای :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» شرط ادب :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» بهار دلکش (2) :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» تگرگ :: ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» شب نیلوفری :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» هر روز که چشمان خسته ات تو را به خانه می برند :: ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» غریب آمدی و آشنا رفتی :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» ٩ فروردین ۱۳۸٩ :: ٩ فروردین ۱۳۸٩
» ٧ فروردین ۱۳۸٩ :: ٧ فروردین ۱۳۸٩
» بهار دلکش :: ٧ فروردین ۱۳۸٩
» ٢ فروردین ۱۳۸٩ :: ٢ فروردین ۱۳۸٩
» بهار :: ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» ٢٤ اسفند ۱۳۸۸ :: ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» امروز :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» ابر و آفتاب :: ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
» صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست :: ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» بنفشه :: ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» جمعه :: ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» سکوت باید :: ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» از پیش نویس ها :: ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» یک روز تازه :: ٩ اسفند ۱۳۸۸
» ٦ اسفند ۱۳۸۸ :: ٦ اسفند ۱۳۸۸
» کوچه ها :: ۳ اسفند ۱۳۸۸
» سیرترشی :: ٢٦ دی ۱۳۸۸
» تا نیمه های آذر :: ٢٤ دی ۱۳۸۸
» در نیمه های شهریور :: ٤ شهریور ۱۳۸۸
» چنان بیگانه ای .. :: ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» پنجشنبه :: ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» شب خورشید :: ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» امروز :: ٤ امرداد ۱۳۸۸
» ۳۱ تیر ۱۳۸۸ :: ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه :: ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» بی خیال :: ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» ٦ تیر ۱۳۸۸ :: ٦ تیر ۱۳۸۸
» روزها :: ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
» ٢٥ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
» پنجشنبه :: ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» روز آخر هفته :: ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» کوچه جمع و جور :: ٢ خرداد ۱۳۸۸
» ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» زمان :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یک وقتهایی :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سکوت :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» کنون ابر و ملال انگیز :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حافظ :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آسمان روشن و آبی :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سلام ما را :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سلام :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» روزها :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بهار :: ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
» همین رفتن :: ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» برف :: ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» تن آینـــه ام زیـر آوار غبـــــاره :: ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» چای سرد :: ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» گویی هیچکس :: ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» سر هر جمله دلش میخواد یه اما بذاره :: ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» زندگی :: ۱۳ فروردین ۱۳۸۸
» ای مثل من در خود اسیر :: ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
» فردا :: ٧ فروردین ۱۳۸۸
» به علت مسافرت.. :: ٢ فروردین ۱۳۸۸
» صبح امید :: ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» حیران :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» مولانا :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٧
» من خَمُشم خسته گلو .. :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» به نام خانه تکانی :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» بازی وبلاگی :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» زمستان است! :: ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» زیر باران :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» کابوس :: ٧ اسفند ۱۳۸٧
» گذر عمر ببین :: ٥ اسفند ۱۳۸٧
» کوچ بنفشه ها :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» مشق نانوشته :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» آسمان جنگل :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» برف :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» جمعه :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» باید کاری صورت داد :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» ۱۳ بهمن ۱۳۸٧ :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» شش روبان :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» گاهی مثل همین حالا :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» روزها :: ٦ بهمن ۱۳۸٧
» بانی چاو :: ٥ بهمن ۱۳۸٧
» ٤ بهمن ۱۳۸٧ :: ٤ بهمن ۱۳۸٧
» ٧ دی ۱۳۸٧ :: ٧ دی ۱۳۸٧
» و باز پنجشنبه :: ٥ دی ۱۳۸٧
» باران :: ۳ دی ۱۳۸٧
» نیما :: ٢ دی ۱۳۸٧
» تقویم :: ٧ آذر ۱۳۸٧
» ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» If I Could Be Where You Are :: ٥ خرداد ۱۳۸٧
» ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یک دست پاسور :: ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
» شب :: ٦ دی ۱۳۸٦
» ٢٥ آذر ۱۳۸٦ :: ٢٥ آذر ۱۳۸٦
» پاييز :: ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» ۱۸ آذر ۱۳۸٦ :: ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» سکوت :: ۸ آذر ۱۳۸٦
» آسمون ريسمون :: ٤ آذر ۱۳۸٦
» The Memory Remains :: ۳ آذر ۱۳۸٦
» سراب :: ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» چرخ :: ۱٠ مهر ۱۳۸٦
» و حالا يک هفته باطل، یک هفته کثیف :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
» انار :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» پيرمرد :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» صدای فرهاد :: ۱٧ امرداد ۱۳۸٦
» يادداشتی از يک هفته پيش! :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
» بايد که تو را بدزدم! :: ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» نوبت نوشتن :: ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» یک حرف :: ٤ تیر ۱۳۸٦
» پنج شنبه جمع و جور :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» من.. :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» يک يادداشت از خيلی قبل :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» ناپرهيزی :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» ۱۳ بدر :: ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه سوری :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» پراکندگی های امروز :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
» نوازنده دوره گرد :: ٢٦ آذر ۱۳۸٥
» ده دقیقه به ده :: ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» باران :: ٢٧ مهر ۱۳۸٥
» ۲ گرم :: ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» پاييز :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
» خیابانها :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
» صدای بچه ها :: ۱٧ تیر ۱۳۸٥
» به خودم می گويم.. :: ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ٦ فروردین ۱۳۸٥ :: ٦ فروردین ۱۳۸٥
» گل :: ٢ فروردین ۱۳۸٥
» ۱٦ دی ۱۳۸٤ :: ۱٦ دی ۱۳۸٤
» ٢۸ تیر ۱۳۸٤ :: ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» ٧ خرداد ۱۳۸٤ :: ٧ خرداد ۱۳۸٤
» کسی نمی داند :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
» زنجيره حوادث :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
» واژه ها :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ٢٦ فروردین ۱۳۸٤ :: ٢٦ فروردین ۱۳۸٤
» آهن :: ٢٥ فروردین ۱۳۸٤
» هوای ابری روز چهاردهم :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٤
» سلام :: ۱٢ فروردین ۱۳۸٤
» موزه خلوت :: ٩ فروردین ۱۳۸٤
» زندگي :: ٢ فروردین ۱۳۸٤
» سال جديد :: ۳٠ اسفند ۱۳۸۳
» برگ سرخ :: ۱۸ اسفند ۱۳۸۳
» ۱۸ اسفند ۱۳۸۳ :: ۱۸ اسفند ۱۳۸۳
» روز دهم :: ٢ اسفند ۱۳۸۳
» يک دروغ، اما مصلحتی :: ۱ اسفند ۱۳۸۳
» خاطرات :: ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
» پارک :: ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
» فرياد :: ۱٦ بهمن ۱۳۸۳
» سکوت :: ۱٠ بهمن ۱۳۸۳
» روز تازه ايست :: ٥ بهمن ۱۳۸۳
» ٥ بهمن ۱۳۸۳ :: ٥ بهمن ۱۳۸۳
» ٢٤ دی ۱۳۸۳ :: ٢٤ دی ۱۳۸۳
» ٢٠ دی ۱۳۸۳ :: ٢٠ دی ۱۳۸۳
» ۱۳ دی ۱۳۸۳ :: ۱۳ دی ۱۳۸۳
» ۱۱ دی ۱۳۸۳ :: ۱۱ دی ۱۳۸۳
» ٤ دی ۱۳۸۳ :: ٤ دی ۱۳۸۳
» لکه خون :: ٢٧ آذر ۱۳۸۳
» تولد پاييز :: ۱٩ آذر ۱۳۸۳
» دو راه :: ۱۳ آذر ۱۳۸۳
» پاييز :: ٦ آذر ۱۳۸۳
» ۳ آذر ۱۳۸۳ :: ۳ آذر ۱۳۸۳
» ٢٩ آبان ۱۳۸۳ :: ٢٩ آبان ۱۳۸۳
» ٢۸ آبان ۱۳۸۳ :: ٢۸ آبان ۱۳۸۳
» روز اول :: ٢٦ آبان ۱۳۸۳
» ٢٠ آبان ۱۳۸۳ :: ٢٠ آبان ۱۳۸۳
» سنگی و گوری :: ۱٦ آبان ۱۳۸۳
» Lowman's Lyric :: ٩ آبان ۱۳۸۳
» فوتبال و خيابان :: ٢ آبان ۱۳۸۳
» ٢٧ مهر ۱۳۸۳ :: ٢٧ مهر ۱۳۸۳
» سيگار :: ٢٥ مهر ۱۳۸۳
» چه کسی باور کرد :: ٢۱ مهر ۱۳۸۳
» ۱٩ مهر ۱۳۸۳ :: ۱٩ مهر ۱۳۸۳
» رنگ برگ :: ۱۱ مهر ۱۳۸۳
» مهر :: ٦ مهر ۱۳۸۳
» نه برای خواندن شما :: ٤ مهر ۱۳۸۳
» ٢ مهر ۱۳۸۳ :: ٢ مهر ۱۳۸۳
» ۱ مهر ۱۳۸۳ :: ۱ مهر ۱۳۸۳
» دوشنبه امروز می شويم :: ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
» ٢٥ شهریور ۱۳۸۳ :: ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
» ٢٢ شهریور ۱۳۸۳ :: ٢٢ شهریور ۱۳۸۳
» تيتر کوچک روزنامه :: ۱٠ شهریور ۱۳۸۳
» گلودرد :: ۳ شهریور ۱۳۸۳
» زندگی :: ۳۱ امرداد ۱۳۸۳
» ٢٩ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢٩ امرداد ۱۳۸۳
» ٢٦ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸۳
» دلزده :: ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» بازگشت به تعطيلات :: ٢٢ امرداد ۱۳۸۳
» بخش ششم (آخر): دوباره روی آسفالت :: ٢٩ تیر ۱۳۸۳
» بخش پنجم: ساعت آخر :: ۱۸ تیر ۱۳۸۳
» بخش چهارم: خوابگاه وزرا! :: ٢٥ خرداد ۱۳۸۳
» ... :: ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
» بخش سوم: بازداشتگاه وزرا :: ٤ خرداد ۱۳۸۳
» بخش دوم: کفش بی بند :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» بخش اول: شما چه نسبتی با هم داريد :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» پنج شنبه :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» پيرمرد :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» چند صحنه يک روز :: ٢٩ فروردین ۱۳۸۳
» صبح سه شنبه :: ٢٥ فروردین ۱۳۸۳
» ٢۱ فروردین ۱۳۸۳ :: ٢۱ فروردین ۱۳۸۳
» باران اينروزها :: ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
» متفاوت، متفاوت تر :: ۱٢ فروردین ۱۳۸۳
» ٧ فروردین ۱۳۸۳ :: ٧ فروردین ۱۳۸۳
» روز دوم عيد :: ٢ فروردین ۱۳۸۳
» عکسهای آخر اسفند :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
» بيست و پنجم اسفند :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٢
» کوچ بنفشه ها :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٢
» کوتاه :: ۱٦ اسفند ۱۳۸٢
» سکوت :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٢
» تاج شکسته :: ۸ اسفند ۱۳۸٢
» نگاهی به پايين :: ٤ اسفند ۱۳۸٢
» چه می شود :: ۱ اسفند ۱۳۸٢
» حذف به قرينه م :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
» وصف اواخر بهمن ماه :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٢
» غروب يک روز تعطيل :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٢
» سرگرمی :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٢
» سايه :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
» باران که می بارد :: ٧ بهمن ۱۳۸٢
» ٦ بهمن ۱۳۸٢ :: ٦ بهمن ۱۳۸٢
» پيری :: ٢٩ دی ۱۳۸٢
» دندان های من :: ٢۱ دی ۱۳۸٢
» تا آرام شود :: ۱٧ دی ۱۳۸٢
» سالگرد وبلاگ :: ۱٢ دی ۱۳۸٢
» شايد از سر بی دردی :: ٧ دی ۱۳۸٢
» ٤ دی ۱۳۸٢ :: ٤ دی ۱۳۸٢
» در عمق کوچه خاکستری :: ٢۸ آذر ۱۳۸٢
» که چی :: ٢٧ آذر ۱۳۸٢
» بی اهميت :: ٢٢ آذر ۱۳۸٢
» درخت خرمالو :: ۱٧ آذر ۱۳۸٢
» هدر دادن نفرتم :: ۱۳ آذر ۱۳۸٢
» پياده رو :: ٩ آذر ۱۳۸٢
» ٧ آذر ۱۳۸٢ :: ٧ آذر ۱۳۸٢
» کاغذ کهنه :: ۳ آذر ۱۳۸٢
» انتظار :: ٢٢ آبان ۱۳۸٢
» جستجوی بی پايان :: ۱٩ آبان ۱۳۸٢
» کوچه خلوت :: ۱٦ آبان ۱۳۸٢
» ما مردان، ما زنان :: ۱٢ آبان ۱۳۸٢
» ٩ آبان ۱۳۸٢ :: ٩ آبان ۱۳۸٢
» قطعه کوتاه :: ۳ آبان ۱۳۸٢
» تو را نشناخته ام :: ۳٠ مهر ۱۳۸٢
» آسمون ريسمون! :: ٢٧ مهر ۱۳۸٢
» ٢٠ شهریور ۱۳۸٢ :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٢
» حادثه حذف روز دهم تير :: ۱٧ تیر ۱۳۸٢
» ٢۳ خرداد ۱۳۸٢ :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٢
» در نيمه های شب :: ۱٤ خرداد ۱۳۸٢
» ۱۳ خرداد ۱۳۸٢ :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٢
» سال نو :: ۱٢ فروردین ۱۳۸٢
» ٢٩ اسفند ۱۳۸۱ :: ٢٩ اسفند ۱۳۸۱
» دوشنبه آخر :: ٢٩ اسفند ۱۳۸۱
» ٩ اسفند ۱۳۸۱ :: ٩ اسفند ۱۳۸۱
» رهايی :: ٩ اسفند ۱۳۸۱
» ٢٥ بهمن ۱۳۸۱ :: ٢٥ بهمن ۱۳۸۱
» برف :: ٢٥ بهمن ۱۳۸۱
» ۸ بهمن ۱۳۸۱ :: ۸ بهمن ۱۳۸۱
» کاغذ :: ۱٩ دی ۱۳۸۱
» کشيدن ناخن روی.. :: ۱٩ دی ۱۳۸۱
» هيچ... جز کمی دلتنگی :: ۱٦ دی ۱۳۸۱
» ۱٤ دی ۱۳۸۱ :: ۱٤ دی ۱۳۸۱
» کتيبه :: ۱٤ دی ۱۳۸۱
» وبلاگ نوشتن! :: ۱٤ دی ۱۳۸۱
» اولين حرف و معرفی :: ۱٤ دی ۱۳۸۱